குமரிக் கண்டத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த செவ்வாய்கிரக வாசிகள்! விஞ்ஞானச் சிறுவன்!

பொறிஷ்கா என்னும் ரஷ்ய சிறுவன் சிறு வயது முதலே மற்ற குழந்தைகளை விட மாறுபட்டு விளங்கினான் . தன் 7 வது வயதிலேயே வீட்டில் இருந்த விண்வெளி பற்றி...